TELEKOMUNIKACIONI FORUM TELFOR 2001 organizuje se deveti put u SR Jugoslaviji. Forum se redovno održava sa velikim brojem veoma dobrih radova i sa više od hiljadu učesnika iz svih oblasti telekomunikacija. TELFOR ima značajan uticaj i odziv u stručnoj i naučnoj javnosti.

TELFOR 2001 ima za cilj da kao nacionalni skup sa međunarodnim učešćem razmotri najvažnije stručne i naučne aspekte u oblasti telekomunikacija, kao što su:

 • funkcionisanje sistema, problemi izgradnje, eksploatacije i modernizacije,
 • politika razvoja, regulativa i ekonomija, politika tarifiranja, politika cena,
 • prikazivanje originalnih istraživackih rezultata i aktuelnih rezultata iz prakse,
 • analiziranje naših i stranih iskustava, veze telekomunikacija sa srodnim oblastima, i drugo.

Programske oblasti

1. Politika, reforme i ekonomika telekomunikacija
 • značaj telekomunikacija u privredi i društvu
 • sadašnje stanje domaćih i svetskih telekomunikacija
 • trendovi budućeg razvoja telekomunikacija
 • deregulacija, liberalizacija i strukturna reorganizacija
 • privatizacija u okviru telekomunikacionog sektora
 • modeli reformi, regulativa i standardizacija
 • menadžment u telekomunikacijama
 • ekonomski aspekti poslovanja javnih i privatnih preduzeća
2. Tehnike telekomunikacija
 • telekomunikacione mreže
 • protokoli i signalizacija
 • mobilne telekomunikacije
 • radio-difuzija slike i tona
 • Internet globalne mreže
 • telekomunikacioni uređaji
 • antene i prostiranje
 • telekomunikacioni softver
 • napajanje u telekomunikacijama
 • komutacija
 • računarske telekomunikacije
 • satelitske telekomunikacije
 • kablovska i satelitska televizija
 • električna kola i sistemi
 • informacione tehnologije
 • radio i mikrotalasna tehnika
 • obrada signala
 • teleinformacioni servisi
 • merenje u telekomunikacijama.
 • sistemi prenosa
 • radio-komunikacije
 • optičke telekomunikacije
 • prenos podataka
 • multimedijalne tehnike
 • primenjena elektromagnetika
 • video i audio-tehnika
 • akustika
 • telekomunikacione usluge
Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih ili specifičnih oblasti telekomunikacija, ako Programski odbor to prihvati.

Način rada Foruma

Rad Foruma će se odvijati u okviru plenarnih sednica sa pozvanim predavanjima ili sa tematskim raspravama, kroz rad više sekcija sa autorskim radovima, preko panel diskusija i okruglih stolova o aktuelnim temama, itd. Plan rada utvrđuje Organizacioni odbor.

Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi