1. POLITIKA I USLUGE U TELEKOMUNIKACIJAMA (PU)

TELECOMMUNICATIONS POLICY AND SERVICESS

  1. Margit Brandl: OPENING TELECOMMUNICATIONS MARKETS: TELECOMMUNICA-TIONS REGULATION IN THE EU – THE AUSTRIAN CASE – IMPLICATIONS FOR CENTRAL, SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
  2. Vidomir J. Parežanin, Goran Božić, Aleksandra Stojanović, Mirjana Mićović: CRM U MOBILNOJ TELEFONIJI
  3. Ilija Ćosić, Miloš Gospić: E-KULTURA ili »KREIRANJE NOVIH SERVISA«
  4. Radule Šoškić: PENETRACIONI TESTOVI I INTERNA REVIZIJA INFORMATIČKE SIGURNOSTI
  5. Ilija V. Bašičević, M. Popović, V. Kovačević: COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDIO AND VCC CALL CENTER SYSTEM ARCHITECTURES
  6. Vlado Bijelić: DIGITALNI JAZ
  7. Ranko Babić: FUNCTIONAL STRUCTURE OF CORPORATE NETWORK AND RELATED BASIC TELEMEDICAL SERVICES IN HEALTH CARE CENTER
  8. Damir Trninić: PRIMENA VoiceXML APLIKACIJA U POŠTANSKIM I TELEKOMUNIKACIONIM KOMPANIJAMA
  9. Dejan Đorđević: MODEL »ONE STOP SHOPING« (OSS) USLUGE U MEĐUNARODNIM PRIVATNIM ZAKUPLJENIM VODOVIMA (IPLC)
  10. Ivan Lj. Vidaković, Zoran Miljkov, Verica Ćosić: ŠTA SMO DOBILI SA SIT?
  11. Ivan Lj. Vidaković: IRITEL-OV PROGRAM KORISNIČKIH SISTEMA ZA PSTN
  12. Predrag D. Krstić, Tatijana A. Slabić: INFORMACIONI SISTEM ZA EVIDENCIJU VOZILA
  13. Nenad Marić: MESTO BLUETOOTH TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTU PORED WAP, GPRS, 3G I WLAN TEHNOLOGIJA
  14. Nenad Marić: WAP – DRUGA GENERACIJA
  15. Nataša Gospić, Divna Vučković, Mirjana P. Stojanović: UPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJAMA (rad po pozivu)

2. TELEKOMUNIKACIONE MREŽE (TM)

TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

 1. Zoran Petrović, Ivana Kragović, Milan Janković: VIRTUELNE PRIVATNE MREŽE ZASNOVANE NA INTERNET PROTOKOLU I KOMUTACIJI KORIŠĆENJEM LABELA (pregledni rad)
 2. Dragan B. Đorđević, Zorica B. Milošević, Violeta M. Svetozarević: PROJEKTOVANJE PRISTUPNIH TK MREŽA – STANJE I PERSPEKTIVE PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA
 3. Mirjana Stojanović, Zoran Petrović, Nada Zeljković: ATP: A NOVEL ADAPTIVE THRESHOLD-BASED BUFFER MANAGEMENT POLICY FOR ATM ACCESS NODES
 4. Nebojša N. Pupavac, Branka Jokanović, Miroslav Perić: FIKSNE BEŽIČNE INTERNET MREŽE
 5. Jakov Ž. Stojanović, Slobodan Sekulić: ANALIZA HSCSD SERVISA ZA PRENOS PODATAKA U GSM-u
 6. Ninko Radivojević, P. Mićović, D. Pešić, G. Davidović, Dragan Katanić, M. Skender, P. Knežević, Dragana Katanić: ODS155ADM IRITEL ADD-DROP MLTIPLEKSER ZA PRENOS 155MBIT/S
 7. Dragan R. Katanić, N. Radivojević, M. Stanić, M. Skender, P. Knežević, V. Vulićević, D. Lazović: SUNCE-M-INTEGRISANI SISTEM ZA UPRAVLJANJE MREŽOM SDH I PDH UREĐAJA
 8. Mihailo M. Stanić, D. Katanić, V. Vulićević, P. Knežević, M. Skender, D. Lazović, B. Leštar: NEKE OSOBINE SOFTVERA SUNCE-M NA NIVOU SLOJA UPRAVLJANJA MREŽOM
 9. Trajan P. Stalevski: CENTRALIZOVANI NADZOR SDH MREŽE TELEKOMA SRBIJA
 10. Radoslav K. Simić, Vladimir Marković, Goran Pjevac: PLANIRANJE SINHRONIZACIONIH MREŽA NA SEC SLOJU
 11. Goran Marković, Vladanka Aćimović-Raspopović, Slobodan Lazović: DINAMIČKO RUTIRANJE SAOBRAĆAJA U MREŽAMA SA KOMUTACIJOM KANALA – POREĐENJE NEKIH METODA
 12. Miodrag Bakmaz, Slobodan Lazović: ANALITIČKO REŠENJE MODELA SA DVEMA KOMPONENTAMA PRELIVNOG SAOBRAĆAJA RAZLIČITOG INTENZITETA OPSLUŽIVANJA
 13. Milun Jovanović: SIGNALIZACIJA U IP TELEFONSKOJ MREŽI
 14. Mihajlo A. Jovanović: MODELING PEER-TO-PEER NETWORK TOPOLOGIES THROUGH »SMALL-WORLD« MODELS AND POWER LAWS
 15. Srđan Krčo, Marina Dupčinov, Coony Kieran: INITIAL EXPERIENCES IN BUILDING AN AD-HOC TEST NETWORK
 16. Nebojša M. Lukić, Snežana Markov: RASPOLOŽIVOST SISTEMA PRENOSA U MREŽI PREDUZEĆA »TELEKOM-SRBIJA« U TOKU 2000. GODINE
 17. Rajka Jovović, Ivan Milenković: RASPOLOŽIVOST RR SISTEMA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE »TELEKOM SRBIJA« A.D.
 18. Slobodan Bodnaruk: UVOĐENJE USLUGA ITELIGENTNE MREŽE POMOĆU CT TEHNOLOGIJA I REŠENJA
 19. Saša Milošević: PROGRAM ZA AUTOMATSKU OBRADU, ANALIZU I VOĐENJE EVIDENCIJE PARAMETARA TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA

3. KOMUTACIONI SISTEMI (KO)

SWITCHING

 1. Rifat Ramović, S. Pokorni: MODELI ZA ANALIZU POUZDANOSTI I RASPOLOŽIVOSTI SISTEMA OD ČETIRI U PRSTEN POVEZANE TK CENTRALE
 2. Slobodan Laketa: INTEGRISANI PRISTUP INTERNETU – KORAK KA MREŽAMA NOVE GENERACIJE
 3. Dragana D. Dragutinović: METODOLOGIJA MERENJA JEDINICE ZA SINHRONIZACIJU MREŽE DIGITALNE CENTRALE DKTS30
 4. Vladimir B. Pavlović, Nikola Nikolić: VREMENSKA I FREKVENCIJSKA MERENJA DKTS CENTRALE SA GPS-om
 5. Mirko Mitrović, Aleksandar Lebl: DIGITALNI UČESNIČKI STEPEN KOMUTACIONOG SISEMA DKTS30

4. RADIO-KOMUNIKACIJE (RK)

RADIO COMMUNICATIONS

 1. Miroslav L. Dukić, Milan Lj. Janković, Borislav Lj. Odadžić: ANALYSIS OF SDMA & SMART ANTENNA TECHNIQUES FOR EXISTING AND NEW MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS (rad po pozivu)
 2. Miljko Erić, Miroslav L. Dukić: PROCENA SMERA DOLASKA RADIO SIGNALA MUSIC METODOM KORIŠĆENJEM ANTENSKIH PODNIZOVA
 3. Miljko Erić, Miroslav L. Dukić, Ivan Pokrajac: PROCENA SMERA DOLASKA RADIO SIGNALA MUSIC METODOM KORIŠĆENJEM ADCOCK ANTENSKIH NIZOVA
 4. Goran B. Marković, Dejan S. Vujić, Jelena D. Ćertić, Miroslav L. Dukić: MOGUĆNOSTI GENERISANJA SIGNALA SA FREKVENCIJSKIM SKAKANJEM KORIŠĆENJEM DIREKTNE DIGITALNE SINTEZE
 5. Nenad Milošević, Ivana Arsić, Bojan Dimitrijević: ON THE EFFECT OF TIME-SELECTIVE FADING IN OFDM FOR MOBILE APPLICATIONS
 6. Aleksa Zejak: RAZDEŠENI FILTRI U RADARIMA I KOMUNKACIJAMA PROŠIRENOG SPEKTRA (rad po pozivu)
 7. Nikola Lekić: ANALIZA RADARSKE POVRŠINE ROTIRAJUĆEG OBJEKTA
 8. Vladimir Petrović, Bojan Zrnić: MULTISENZORSKO SJEDINJAVANJE INFORMACIJA ZA OTKRIVANJE, PRAĆENJE I IDENTIFIKACIJU CILJEVA
 9. Aleksandar Ž. Rakić, Goran S. Kvaščev, Branko D. Kovačević: MANOEUVER TARGET TRACKING USING ROBUST MIN-MAX KALMAN FILTERING
 10. Nenad Simić, Nenad Marić: DoS NAPADI NA IEEE 802.11 RADIO SISTEME
 11. Zoran Bogić: METODA IZBORA LOKACIJA BAZNIH STANICA WLL SISTEMA NA OSNOVU MERENJA NIVOA SIGNALA
 12. Igor I. Simić, I. Stanić, B. Zrnić: MINIMAX LS ALGORITHM FOR AUTOMATIC PROPAGATION MODEL TUNING
 13. Ljubomir Zelenbaba, Branislav Subotić, Duško Zgonjanin: UPOTREBA WAP GATEWAYA U ISP-u
 14. Milan Gospić: GPRS RADIO INTERFEJS (pregledni rad)

5. SISTEMI PRENOSA SIGNALA (SPS)

COMMUNICATIONS SYSTEMS

 1. Veljko Stanković, Nenad Milošević, Zorica Nikolić: PERFORMANSE ALGORITMA ZA ISTOVREMENU PROCENU FREKVENCIJSKOG I VREMENSKOG OFSETA OFDM SISTEMA
 2. Zorica Nikolić, Nenad Milošević, Bojan Dimitrijević: OPTIMIZACIJA PARAMETARA KOLA ZA IDENTIFIKACIJU FEDINGA KOD QPSK SISTEMA
 3. Bojan Dimitrijević, Nebojša Spasojević, Zorica Nikolić: POTISKIVANJE FSK SMETNJE KOD DSSS/QPSK SISTEMA PRENOSA
 4. Dejan S. Vujić, Jelena D. Ćertić: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆIH TEHNIKA OMETANJA FH SIGNALA
 5. Predrag Spasić: POTREBA ZA NOVIM TIPOM DETEKTORA – VIŠEKORISNIČKI DETEKTORI (pregledni rad)
 6. Predrag Spasić: PREGLED TIPOVA VIŠEKORISNIČKIH DETEKTORA
 7. (pregledni rad)

 8. Predrag Spasić: KOMPARATIVNA ANALIZA VIŠEKORISNIČKIH DETEKTORA
 9. (pregledni rad)

 10. Predrag D. Begović: NOVI PRISTUP U POTISKIVANJU INTERFERENCIJE U CDMA TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (pregledni rad)
 11. Đemal Kolonić: OSVRT NA PRIMJENU BAYESOVOG KRITERIJUMA ODLUČIVANJA (rad po pozivu)
 12. Vladimir Ivanovich Kostylev: PROBABILITY OF THE ENERGY DETECTION OF A SIGNAL WITH RANDOM AMPLITUDE
 13. Mihajlo Č. Stefanović, Goran T. Đorđević, Dragiša Zlatković: UTICAJ NEIDEALNE EKSTRAKCIJE REFERENTNOG NOSIOCA NA DETEKCIJU DUOBINARNOG DIFERENCIJALNO KODOVANOG QPSK SIGNALA
 14. Veljko Lj. Stanković, Dejan Milić, Ervin Ramusović: VEROVATNOĆA GREŠKE KOD NEKOHERENTNOG BFSK SISTEMA SA GAUSS-OVIM FILTRIMA
 15. Goran T. Đorđević, Milan S. Milošević, Milan S. Marković: POREĐENJE VEROVATNOĆE GREŠKE PO BITU I SIMBOLU PRI PRENOSU VIŠENIVOSKIH FAZNO-MODULISANIH SIGNALA KROZ GAUSSOV KANAL U PRISUSTVU KANALNE INTERFERENCIJE
 16. Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Milan S. Milošević: PERFORMANSE QPSK SISTEMA U PRISUSTVU FEDINGA, ŠUMA I SMETNJE
 17. Veljko Papić, Branko Kovačević, Željko Đurović: ADAPTIVNI DOPLEROVI FILTRI
 18. Dušan Drajić: TEORIJA INFORMACIJA I GRANICE MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (rad po pozivu)
 19. Srđan Ž. Verbić, Jovan Golić: MINIMIZACIJA SLOBODNE ENERGIJE KAO SPECIJALNI SLUČAJ DEKODOVANJA NA REDUKOVANOM TRELISU
 20. Predrag Petrović: GENERATOR PSEUDOSLUČAJNIH BROJEVA ZASNOVAN NA MERENJU FAZNOG ŠUMA U KRISTALU
 21. Zoran H. Perić, Jelena D. Jovković: VISOKO REZOLUCIONA ENTROPIJOM OGRANIČENA POLARNA KVANTIZACIJA
 22. Zoran H. Perić, Dragan A. Stojanović: ASIMPTOTSKA ANALIZA OPTIMALNE UNIFORMNE POLARNE KVANITZACIJE
 23. Vladimir M. Stanković, R. Hamzaouni: PROGRESSIVE OPTIMAL ERROR PROTECTION OF EMBEDDED CODES
 24. Zoran Veljović, Milica Pejanović: DIVERSITY I TRELIS KODNA DPSK MODULACKIJA U KANALU SA RICE-ovim I LOG-NORMALNIM FEDINGOM
 25. Dragana Bajić, Jakov Stojanović: SDH FRAMING SEQUENCES: A COMMENT (rad po pozivu)
 26. Ninko B. Radivojević, Dragana Katanić, M. Luburić, V. Vulićević: LTH-E1 IRITEL LINIJSKI TERMINAL HDSL ZA PRENOS 2MBIT/S
 27. Đorđe Simić, Miroslav Perić, Predrag Manojlović: IF OQPSK MODULATOR FOR IMTEL RRU 13A RADIO-RELAY
 28. Miroslav Perić: ANALIZA LAŽNIH GUBITAKA SINHRONIZACIJE ZA BER METAR SA SINHRONIZACIJOM NA BAZI OTVORENE PETLJE
 29. Dragana Perić, Grozdan Petrović: ANALIZA UTICAJA ZERO-CROSSING DŽITERA U JEDNOJ KLASI EKSTRAKTORA TAKTA NA BAZI DPLL
 30. Maja P. Marković, Z. Filipović, D. Pavlović: DIZAJNIRANJE PARAMETARA PCM/FM TELEMETRIJSKOG TRANSMISIONOG SISTEMA

 

6. RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE (RT)

COMPUTER COMMUNICATIONS

 1. Vesna M. Golubović, Dejan S. Vujić: STANDARDI ZA BEŽIČNI LAN
 2. Dejan Popović, Dubravka Bojanić, Nikola Jorgovanović, Strahinja Došen, Ratko Petrović: TELEECG BASED ON BLUETOOTH TRANSCEIVERS
 3. Jakov Ž. Stojanović, Slobodan Sekulić: ANALIZA GPRS SERVISA ZA PRENOS PODATAKA U GSM-u
 4. Milan D. Paroški: ANALIZA RAČUNARSKOG SAOBRAĆAJA U INTRANET I INTERNET OKRUŽENJU
 5. Dejan Janković: KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJA PRISTUPNOG SISTEMA KOMPANIJSKE KOMUNIKACIONE MREŽE
 6. Zvonko R. Milošević, Tatijana Slabić: COLDFUSION KAO RAZVOJNO OKRUŽENJE ZA GENERISANJE DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA
 7. Goran Lj. Janaćković, Predrag D. Krstić: RAZVOJ WEB APLIKACIJA I SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
 8. Tatijana A. Slabić, Goran Lj. Janaćković: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆNOSTI ASP I JSP TEHNOLOGIJA U IZRADI DINAMIČKOG WEB SADRŽAJA
 9. Goran Lj. Janaćković, Zvonko R. Milošević: KREIRANJE E-COMMERCE APLIKACIJE PRIMENOM J2EE TEHNOLOGIJE
 10. Vladimir Zeljković, Nada Begenišić: SOFTWARE RELIABILITY – DIFFERENT MODEL ANALYSES

7. OBRADA SIGNALA (OS)

SIGNAL PROCESSING

 1. Branimir Reljin, Irini Reljin: FRAKTALNA I MULTIFRAKTALNA ANALIZA SIGNALA (rad po pozivu)
 2. Ismet Traljić, Branislava Peruničić: MULTIREZOLUCIJSKA DEKOMPOZICIJA SIGNALA GOVORA
 3. Igor D. Nikolić: MERENJE VREMENA REVERBERACIJE PRIMENOM DISKRETNE WAVELET TRANSFORMACIJE
 4. Gojko D. Obradović, Igor Nikolić: BANKE FILTARA U PERCEPTUALNOM AUDIO KODOVANJU
 5. Milan Milosavljević, Danijela Arsenijević: KRITERIJUM IZBORA NEURONSKIH MREŽA EFIKASNO KODOVANJE GOVORNOG SIGNALA
 6. Živko Bojović, Darko Pekar, Vlado Delić: ISKUSTVA IZ SEGMENTACIJE GOVORNE BAZE S70W100S120
 7. Darko Pekar, Radovan Obradović: C++ LIBRARY FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING – slib
 8. Ljiljana D. Milić, Miroslav D. Lutovac: EFIKASNI DIGITALNI FILTRI: METODE REALIZACIJE (rad po pozivu)
 9. Đorđe M. Babić, Markku Renfors: SAMPLING RATE CONVERSION FOR ARBITRARY RATIO USING TRANSPOSED LINEAR INTERPOLAION AND CIC FILTER
 10. Dejan Milić, Boban Stojanović: APROKSIMATIVNA KONSTRUKCIJA RASPODELE AMPLITUDA FILTRIRANOG SIGNALA SA FAZNIM ŠUMOM
 11. Goran Đorđević, Milan Marković, Tomislav Unkašević: NEKI ASPEKTI IMPLEMENTACIJE IDEA ALGORITMA NA SIGNAL PROCESORIMA TI TMS320C54x FAMILIJE
 12. Pero Radonja: NEURAL NETWORKS BASED MODEL OF A HIGHLY NONLINEAR PROCESS
 13. Miodrag Gmitrović, Biljana Stojanović: IMITANSNE I PRENOSNE FUNKCIJE JEDNE KLASE LESTVIČASTIH MREŽA
 14. Zoran Milivojević: PROCESOR TOUCH SIGNALA SA IMPLEMENTIRANIM EKM ALGORITMOM
 15. Slobodan T. Jovičić, Zoran Šarić: AUTOMATSKO PREVOĐENJE GOVORNE KONVERZACIJE (rad po pozivu)
 16. Darko Pekar, Radovan Obradović, Vlado Delić: CONNECTED WORDS RECOGNITION
 17. Milan S. Sečujski, Vlado D. Delić: A SERBIAN SPEECH DATABASE FOR SPEECH SYNTHESIS
 18. Vladan Vučković: PROGRAMSKA REALIZACIJA ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE VOKALA
 19. Vladan Vučković: METODI I SISTEMI ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE GOVORNIH SEKVENCI
 20. Vladan Vučković, Milena Stanković: DIGITALNA OBRADA GOVORNOG SIGNALA NA PERSONALNIM RAČUNARIMA
 21. Stanislav R. Kulačin: GOVORNA MEMBRANA, KONSTRUKCIJA I AKUSTIČKI ASPEKTI

8. OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE (OT)

OPTICAL COMMUNICATIONS

 1. Aleksandar Marinčić: PRORAČUN BLISKOG POLJA ZRAČEĆIH OTVORA
 2. Žarko Barbarić, Branko Livada: KONTRAST NA TERMALNOJ SLICI TEST SCENE
 3. Goran D. Dikić, Zvonko Radosavljević: PROCENA DALJINE CILJA NA OSNOVU INTENZITETA NJEGOVOG ZRAČENJA U IC SPEKTRU
 4. Andrija Kunarac: ZAVISNOST KRIVE SLABLJENJA OPTIČKOG VLAKNA OD PROMENE PARAMETARA MERENJA OTDR-A HP E6000A
 5. Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Petar Spalević, Mihajlo Stefanović: UTICAJ NELINEARNIH I DISPERZIVNIH EFEKATA VLAKNA NA PERFORMANSE OPTIČKIH SISTEMA

9. PRIMENJENA ELEKTROMAGNETIKA I ELEKTRONIKA (PEL)

APPLIED ELECTROMAGNETICS AND ELECTRONICS

 1. Marija N. Nikolić, Antonije R. Đorđević: ANALIZA MEĐUSOBNIH ZAVRŠNIH KAPACITIVNOSTI ČEŠLJASTIH KERAMIČKIH FILTARA
 2. Jelena V. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Inđin, A. Mirčetić: AlGaN POLUPROVODNIČKE KVANTNE STRUKTURE OPTIMIZOVANE ZA KOMUNIKACIONE TALASNE DUŽINE
 3. Zoran S. Jakšić, O. Jakšić, A. Vujanić, Z. Đurić, R. Petrović, D. Ranđelović: TECHNOLOGICAL FIGURES OF MERIT OF PHOTONIC CRYSTAL STRUCTURES
 4. Zlatica D. Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić: MODELOVANJE ŠUMA MIKROTALASNIH TRANZISTORA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MODELA TEMPERATURA ŠUMA
 5. Z. Trifković, Božidar Stanić: KONVERZIJA ENERGIJE CIRKULARNO POLARIZOVANIH EMT U ENERGIJU STACIONARNOG MODA MAGNETSKOG POLJA
 6. Žaklina J. Mančić: PRILOG 3D KVAZISTATIČKOJ ANALIZI TRAKASTIH LINIJA
 7. M. Prokin: BOOST BRIDGE AUDIO AMPLIFIER
 8. M. Prokin: POWER BOOSTER AUDIO AMPLIFIER
 9. Budimir Đurađ: GSM/UMTS/MMDS Amplifiers
 10. Nenad Popović: JEFTIN MALOŠUMNI POJAČAVAČ ZA RRU NA UČESTANOSTIMA 5.9 – 7.2 GHz
 11. Predrag Albijanić: REZULTATI ISPITIVANJA PRENAPONSKE I PREKOSTRUJNE ZAŠTITE UGRAĐENE U UREĐAJ TL-PCM4

10. MULTIMEDIJA I VIDEO (MMV)

MULTIMEDIA AND VIDEO

 1. Zoran Bojković, Dragorad Milovanović: PROCES STANDARDIZACIJE MULTIMEDIJALNIH KOMUNIKACIJA (rad po pozivu)
 2. Milan D. Bjelica, Zoran Petrović: PARAMETRI KVALITETA SERVISA U DIGITALNIM TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA
 3. Zoran S. Perišić, Zoran Bojković: ARHITEKTURE ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM SERVISA NA INTERNETU
 4. Gordana D. Gardašević, M. Jevtović: OCJENA METODA SINHRONIZACIJE MULTIMEDIJALNIH SIGNALA NA BAZI QoS PARAMETARA
 5. Igor R. Stojanović, M. Bogdanov: LOCATION OF OBJECTS IN A JPEG IMAGE WITH PROGRESSIVE WAVELET CORRELATION USING FOURIER METHODS
 6. Sašo Mitevski, Momčilo Bogdanov: APPLICATION OF MULTIRESOLUTIONAL BASIS FITTING RECONSTRUCTION IN IMAGE MAGNIFYING
 7. Vladimir Jakovljević: AUDIO I VIDEO KONFERENCIJA U RAČUNASKIM MREŽAMA (pregledni rad)

11. STUDENTSKA SEKCIJA (S)

STUDENT SECTION

 1. S. Došen, M. Vukoslavčević, B. Kovačević, P. Ilić, G. Đaković: ARHITEKTURA BlueAgent APLIKACIJE
 2. M. Vukoslavčević, P. Ilić, S. Došen, B. Kovačević, G. Đaković: KOMUNIKACIONI MODUL BlueAgent APLIKACIJE
 3. B. Kovačević, G. Đaković, S. Došen, P. Ilić, M. Vukoslavčević: GUI I MODUL ZA PRETRAGU I POREĐENJE U BlueAgent APLIKACIJI
 4. Nikola N. Milanović, A. Radovanović, B. Čukanović, A. Berić, N. Tešović: MULTIHOP AD-HOC SENSOR NETWORK
 5. Dragan M. Đorđević, Milan Narandžić: MODEMI ZASNOVANI NA STANDARDIMA ITU-T V.90 I V.92
 6. Milan Živković: MODIFIKACIJA TEHNIKA SELEKCIONOG DIVERZITIJA
 7. Vladimir Stanković: UTICAJ VRSTE SMETNJE NA PERFORMANSE FH/BFSK SISTEMA
 8. Sanja S. Damjanović: DIFERENCIJALNA PROSTORNO-VREMENSKA MODULACIJA
 9. Goran Dimitrijević: PROGRAMSKA PODRŠKA ZA ANALIZU RADA OSMATRAČKOG RADARA
 10. Dragana Drenovac: RUTIRANJE I DODELA TALASNIH DUŽINA U WDM OPTIČKIM MREŽAMA
 11. Vedran Novak: CELL LOAD SHARING FEATURE AND TRAFFIC OPTIMIZATION IN GSM NETWORK
 12. Mladen Koprivica: AUTOMATSKI SISTEM ZA MERENJE KVALITETA SERVISA U GSM SISTEMU UZ PRIMENU GPS LOKALIZACIJE
 13. Kiril Mitrevski: PRINCIPLES OF THE GPRS SUPPORT NODE – GSN
 14. Kiril Mitrevski, Duško Zgonjanin: PRINCIPLES OF THE UMTS TERRESTRIAL RADIO ACCESS NETWORK – UTRAN
 15. Duško Zgonjanin, Kiril Mitrevski, Ljubomir Zelenbaba: SOFTWARE RADIO: PRINCIPLES AND OVERVIEW

 

 

 

Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi