1. POLITIKA I USLUGE U TELEKOMUNIKACIJAMA (PU)

TELECOMMUNICATIONS POLICY AND SERVICESS

  1. Margit Brandl: OPENING TELECOMMUNICATIONS MARKETS: TELECOMMUNICATIONS REGULATION IN THE EU – THE AUSTRIAN CASE – IMPLICATIONS FOR CENTRAL, SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (PDF)
  2. Vidomir J. Parežanin, Goran Božić, Aleksandra Stojanović, Mirjana Mićović: CRM U MOBILNOJ TELEFONIJI (PDF)
  3. Ilija Ćosić, Miloš Gospić: E-KULTURA ili »KREIRANJE NOVIH SERVISA« (PDF)
  4. Radule Šoškić: PENETRACIONI TESTOVI I INTERNA REVIZIJA INFORMATIČKE SIGURNOSTI (PDF)
  5. Ilija V. Bašičević, M. Popović, V. Kovačević: COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDIO AND VCC CALL CENTER SYSTEM ARCHITECTURES (PDF)
  6. Vlado Bijelić: DIGITALNI JAZ (PDF)
  7. Ranko Babić: FUNCTIONAL STRUCTURE OF CORPORATE NETWORK AND RELATED BASIC TELEMEDICAL SERVICES IN HEALTH CARE CENTER (PDF)
  8. Damir Trninić: PRIMENA VoiceXML APLIKACIJA U POŠTANSKIM I TELEKOMUNIKACIONIM KOMPANIJAMA (PDF)
  9. Dejan Đorđević: MODEL »ONE STOP SHOPING« (OSS) USLUGE U MEĐUNARODNIM PRIVATNIM ZAKUPLJENIM VODOVIMA (IPLC) (PDF)
  10. Ivan Lj. Vidaković, Zoran Miljkov, Verica Ćosić: ŠTA SMO DOBILI SA SIT? (PDF)
  11. Ivan Lj. Vidaković: IRITEL-OV PROGRAM KORISNIČKIH SISTEMA ZA PSTN (PDF)
  12. Predrag D. Krstić, Tatijana A. Slabić: INFORMACIONI SISTEM ZA EVIDENCIJU VOZILA (PDF)
  13. Nenad Marić: MESTO BLUETOOTH TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTU PORED WAP, GPRS, 3G I WLAN TEHNOLOGIJA (PDF)
  14. Nenad Marić: WAP – DRUGA GENERACIJA (PDF)
  15. Nataša Gospić, Divna Vučković, Mirjana P. Stojanović: UPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJAMA (rad po pozivu) (PDF)

2. TELEKOMUNIKACIONE MREŽE (TM)

TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

  1. Zoran Petrović, Ivana Kragović, Milan Janković: VIRTUELNE PRIVATNE MREŽE ZASNOVANE NA INTERNET PROTOKOLU I KOMUTACIJI KORIŠĆENJEM LABELA (pregledni rad) (PDF)
  2. Dragan B. Đorđević, Zorica B. Milošević, Violeta M. Svetozarević: PROJEKTOVANJE PRISTUPNIH TK MREŽA – STANJE I PERSPEKTIVE PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA (PDF)
  3. Mirjana Stojanović, Zoran Petrović, Nada Zeljković: ATP: A NOVEL ADAPTIVE THRESHOLD-BASED BUFFER MANAGEMENT POLICY FOR ATM ACCESS NODES (PDF)
  4. Nebojša N. Pupavac, Branka Jokanović, Miroslav Perić: FIKSNE BEŽIČNE INTERNET MREŽE (PDF)
  5. Jakov Ž. Stojanović, Slobodan Sekulić: ANALIZA HSCSD SERVISA ZA PRENOS PODATAKA U GSM-u (PDF)
  6. Ninko Radivojević, P. Mićović, D. Pešić, G. Davidović, Dragan Katanić, M. Skender, P. Knežević, Dragana Katanić: ODS155ADM IRITEL ADD-DROP MLTIPLEKSER ZA PRENOS 155MBIT/S (PDF)
  7. Dragan R. Katanić, N. Radivojević, M. Stanić, M. Skender, P. Knežević, V. Vulićević, D. Lazović: SUNCE-M-INTEGRISANI SISTEM ZA UPRAVLJANJE MREŽOM SDH I PDH UREĐAJA (PDF)
  8. Mihailo M. Stanić, D. Katanić, V. Vulićević, P. Knežević, M. Skender, D. Lazović, B. Leštar: NEKE OSOBINE SOFTVERA SUNCE-M NA NIVOU SLOJA UPRAVLJANJA MREŽOM (PDF)
  9. Trajan P. Stalevski: CENTRALIZOVANI NADZOR SDH MREŽE TELEKOMA SRBIJA (PDF)
  10. Radoslav K. Simić, Vladimir Marković, Goran Pjevac: PLANIRANJE SINHRONIZACIONIH MREŽA NA SEC SLOJU (PDF)
  11. Goran Marković, Vladanka Aćimović-Raspopović, Slobodan Lazović: DINAMIČKO RUTIRANJE SAOBRAĆAJA U MREŽAMA SA KOMUTACIJOM KANALA – POREĐENJE NEKIH METODA (PDF)
  12. Miodrag Bakmaz, Slobodan Lazović: ANALITIČKO REŠENJE MODELA SA DVEMA KOMPONENTAMA PRELIVNOG SAOBRAĆAJA RAZLIČITOG INTENZITETA OPSLUŽIVANJA (PDF)
  13. Milun Jovanović: SIGNALIZACIJA U IP TELEFONSKOJ MREŽI (PDF)
  14. Mihajlo A. Jovanović: MODELING PEER-TO-PEER NETWORK TOPOLOGIES THROUGH »SMALL-WORLD« MODELS AND POWER LAWS (PDF)
  15. Srđan Krčo, Marina Dupčinov, Coony Kieran: INITIAL EXPERIENCES IN BUILDING AN AD-HOC TEST NETWORK (PDF)
  16. Nebojša M. Lukić, Snežana Markov: RASPOLOŽIVOST SISTEMA PRENOSA U MREŽI PREDUZEĆA »TELEKOM-SRBIJA« U TOKU 2000. GODINE (PDF)
  17. Rajka Jovović, Ivan Milenković: RASPOLOŽIVOST RR SISTEMA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE »TELEKOM SRBIJA« A.D. (PDF)
  18. Slobodan Bodnaruk: UVOĐENJE USLUGA ITELIGENTNE MREŽE POMOĆU CT TEHNOLOGIJA I REŠENJA (PDF)
  19. Saša Milošević: PROGRAM ZA AUTOMATSKU OBRADU, ANALIZU I VOĐENJE EVIDENCIJE PARAMETARA TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA (PDF)

3. KOMUTACIONI SISTEMI (KO)

SWITCHING

  1. Rifat Ramović, S. Pokorni: MODELI ZA ANALIZU POUZDANOSTI I RASPOLOŽIVOSTI SISTEMA OD ČETIRI U PRSTEN POVEZANE TK CENTRALE (PDF)
  2. Slobodan Laketa: INTEGRISANI PRISTUP INTERNETU – KORAK KA MREŽAMA NOVE GENERACIJE (PDF)
  3. Dragana D. Dragutinović: METODOLOGIJA MERENJA JEDINICE ZA SINHRONIZACIJU MREŽE DIGITALNE CENTRALE DKTS30 (PDF)
  4. Vladimir B. Pavlović, Nikola Nikolić: VREMENSKA I FREKVENCIJSKA MERENJA DKTS CENTRALE SA GPS-om (PDF)
  5. Mirko Mitrović, Aleksandar Lebl: DIGITALNI UČESNIČKI STEPEN KOMUTACIONOG SISEMA DKTS30 (PDF)

4. RADIO-KOMUNIKACIJE (RK)

RADIO COMMUNICATIONS

  1. Miroslav L. Dukić, Milan Lj. Janković, Borislav Lj. Odadžić: ANALYSIS OF SDMA & SMART ANTENNA TECHNIQUES FOR EXISTING AND NEW MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS (rad po pozivu) (PDF)
  2. Miljko Erić, Miroslav L. Dukić: PROCENA SMERA DOLASKA RADIO SIGNALA MUSIC METODOM KORIŠĆENJEM ANTENSKIH PODNIZOVA (PDF)
  3. Miljko Erić, Miroslav L. Dukić, Ivan Pokrajac: PROCENA SMERA DOLASKA RADIO SIGNALA MUSIC METODOM KORIŠĆENJEM ADCOCK ANTENSKIH NIZOVA (PDF)
  4. Goran B. Marković, Dejan S. Vujić, Jelena D. Ćertić, Miroslav L. Dukić: MOGUĆNOSTI GENERISANJA SIGNALA SA FREKVENCIJSKIM SKAKANJEM KORIŠĆENJEM DIREKTNE DIGITALNE SINTEZE (PDF)
  5. Nenad Milošević, Ivana Arsić, Bojan Dimitrijević: ON THE EFFECT OF TIME-SELECTIVE FADING IN OFDM FOR MOBILE APPLICATIONS (PDF)
  6. Aleksa Zejak: RAZDEŠENI FILTRI U RADARIMA I KOMUNKACIJAMA PROŠIRENOG SPEKTRA (rad po pozivu) (PDF)
  7. Nikola Lekić: ANALIZA RADARSKE POVRŠINE ROTIRAJUĆEG OBJEKTA (PDF)
  8. Vladimir Petrović, Bojan Zrnić: MULTISENZORSKO SJEDINJAVANJE INFORMACIJA ZA OTKRIVANJE, PRAĆENJE I IDENTIFIKACIJU CILJEVA (PDF)
  9. Aleksandar Ž. Rakić, Goran S. Kvaščev, Branko D. Kovačević: MANOEUVER TARGET TRACKING USING ROBUST MIN-MAX KALMAN FILTERING (PDF)
  10. Nenad Simić, Nenad Marić: DoS NAPADI NA IEEE 802.11 RADIO SISTEME (PDF)
  11. Zoran Bogić: METODA IZBORA LOKACIJA BAZNIH STANICA WLL SISTEMA NA OSNOVU MERENJA NIVOA SIGNALA (PDF)
  12. Igor I. Simić, I. Stanić, B. Zrnić: MINIMAX LS ALGORITHM FOR AUTOMATIC PROPAGATION MODEL TUNING (PDF)
  13. Ljubomir Zelenbaba, Branislav Subotić, Duško Zgonjanin: UPOTREBA WAP GATEWAYA U ISP-u (PDF)
  14. Milan Gospić: GPRS RADIO INTERFEJS (pregledni rad) (PDF)

5. SISTEMI PRENOSA SIGNALA (SPS)

COMMUNICATIONS SYSTEMS

  1. Veljko Stanković, Nenad Milošević, Zorica Nikolić: PERFORMANSE ALGORITMA ZA ISTOVREMENU PROCENU FREKVENCIJSKOG I VREMENSKOG OFSETA OFDM SISTEMA (PDF)
  2. Zorica Nikolić, Nenad Milošević, Bojan Dimitrijević: OPTIMIZACIJA PARAMETARA KOLA ZA IDENTIFIKACIJU FEDINGA KOD QPSK SISTEMA (PDF)
  3. Bojan Dimitrijević, Nebojša Spasojević, Zorica Nikolić: POTISKIVANJE FSK SMETNJE KOD DSSS/QPSK SISTEMA PRENOSA (PDF)
  4. Dejan S. Vujić, Jelena D. Ćertić: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆIH TEHNIKA OMETANJA FH SIGNALA (PDF)
  5. Predrag Spasić: POTREBA ZA NOVIM TIPOM DETEKTORA – VIŠEKORISNIČKI DETEKTORI (pregledni rad) (PDF)
  6. Predrag Spasić: PREGLED TIPOVA VIŠEKORISNIČKIH DETEKTORA (pregledni rad) (PDF)
  7. Predrag Spasić: KOMPARATIVNA ANALIZA VIŠEKORISNIČKIH DETEKTORA (pregledni rad)(PDF)
  8. Predrag D. Begović: NOVI PRISTUP U POTISKIVANJU INTERFERENCIJE U CDMA TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA (pregledni rad) (PDF)
  9. Đemal Kolonić: OSVRT NA PRIMJENU BAYESOVOG KRITERIJUMA ODLUČIVANJA (rad po pozivu) (PDF)
  10. Vladimir Ivanovich Kostylev: PROBABILITY OF THE ENERGY DETECTION OF A SIGNAL WITH RANDOM AMPLITUDE (PDF)
  11. Mihajlo Č. Stefanović, Goran T. Đorđević, Dragiša Zlatković: UTICAJ NEIDEALNE EKSTRAKCIJE REFERENTNOG NOSIOCA NA DETEKCIJU DUOBINARNOG DIFERENCIJALNO KODOVANOG QPSK SIGNALA (PDF)
  12. Veljko Lj. Stanković, Dejan Milić, Ervin Ramusović: VEROVATNOĆA GREŠKE KOD NEKOHERENTNOG BFSK SISTEMA SA GAUSS-OVIM FILTRIMA (PDF)
  13. Goran T. Đorđević, Milan S. Milošević, Milan S. Marković: POREĐENJE VEROVATNOĆE GREŠKE PO BITU I SIMBOLU PRI PRENOSU VIŠENIVOSKIH FAZNO-MODULISANIH SIGNALA KROZ GAUSSOV KANAL U PRISUSTVU KANALNE INTERFERENCIJE (PDF)
  14. Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Milan S. Milošević: PERFORMANSE QPSK SISTEMA U PRISUSTVU FEDINGA, ŠUMA I SMETNJE (PDF)
  15. Veljko Papić, Branko Kovačević, Željko Đurović: ADAPTIVNI DOPLEROVI FILTRI (PDF)
  16. Dušan Drajić: TEORIJA INFORMACIJA I GRANICE MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (rad po pozivu) (PDF)
  17. Srđan Ž. Verbić, Jovan Golić: MINIMIZACIJA SLOBODNE ENERGIJE KAO SPECIJALNI SLUČAJ DEKODOVANJA NA REDUKOVANOM TRELISU (PDF)
  18. Predrag Petrović: GENERATOR PSEUDOSLUČAJNIH BROJEVA ZASNOVAN NA MERENJU FAZNOG ŠUMA U KRISTALU (PDF)
  19. Zoran H. Perić, Jelena D. Jovković: VISOKO REZOLUCIONA ENTROPIJOM OGRANIČENA POLARNA KVANTIZACIJA (PDF)
  20. Zoran H. Perić, Dragan A. Stojanović: ASIMPTOTSKA ANALIZA OPTIMALNE UNIFORMNE POLARNE KVANITZACIJE (PDF)
  21. Vladimir M. Stanković, R. Hamzaouni: PROGRESSIVE OPTIMAL ERROR PROTECTION OF EMBEDDED CODES (PDF)
  22. Zoran Veljović, Milica Pejanović: DIVERSITY I TRELIS KODNA DPSK MODULACKIJA U KANALU SA RICE-ovim I LOG-NORMALNIM FEDINGOM (PDF)
  23. Dragana Bajić, Jakov Stojanović: SDH FRAMING SEQUENCES: A COMMENT (rad po pozivu) (PDF)
  24. Ninko B. Radivojević, Dragana Katanić, M. Luburić, V. Vulićević: LTH-E1 IRITEL LINIJSKI TERMINAL HDSL ZA PRENOS 2MBIT/S (PDF)
  25. Đorđe Simić, Miroslav Perić, Predrag Manojlović: IF OQPSK MODULATOR FOR IMTEL RRU 13A RADIO-RELAY (PDF)
  26. Miroslav Perić: ANALIZA LAŽNIH GUBITAKA SINHRONIZACIJE ZA BER METAR SA SINHRONIZACIJOM NA BAZI OTVORENE PETLJE (PDF)
  27. Dragana Perić, Grozdan Petrović: ANALIZA UTICAJA ZERO-CROSSING DŽITERA U JEDNOJ KLASI EKSTRAKTORA TAKTA NA BAZI DPLL (PDF)
  28. Maja P. Marković, Z. Filipović, D. Pavlović: DIZAJNIRANJE PARAMETARA PCM/FM TELEMETRIJSKOG TRANSMISIONOG SISTEMA (PDF)

6. RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE (RT)

COMPUTER COMMUNICATIONS

  1. Vesna M. Golubović, Dejan S. Vujić: STANDARDI ZA BEŽIČNI LAN (PDF)
  2. Dejan Popović, Dubravka Bojanić, Nikola Jorgovanović, Strahinja Došen, Ratko Petrović: TELEECG BASED ON BLUETOOTH TRANSCEIVERS (PDF)
  3. Jakov Ž. Stojanović, Slobodan Sekulić: ANALIZA GPRS SERVISA ZA PRENOS PODATAKA U GSM-u (PDF)
  4. Milan D. Paroški: ANALIZA RAČUNARSKOG SAOBRAĆAJA U INTRANET I INTERNET OKRUŽENJU (PDF)
  5. Dejan Janković: KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJA PRISTUPNOG SISTEMA KOMPANIJSKE KOMUNIKACIONE MREŽE (PDF)
  6. Zvonko R. Milošević, Tatijana Slabić: COLDFUSION KAO RAZVOJNO OKRUŽENJE ZA GENERISANJE DINAMIČKIH WEB APLIKACIJA (PDF)
  7. Goran Lj. Janaćković, Predrag D. Krstić: RAZVOJ WEB APLIKACIJA I SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (PDF)
  8. Tatijana A. Slabić, Goran Lj. Janaćković: KOMPARATIVNA ANALIZA MOGUĆNOSTI ASP I JSP TEHNOLOGIJA U IZRADI DINAMIČKOG WEB SADRŽAJA (PDF)
  9. Goran Lj. Janaćković, Zvonko R. Milošević: KREIRANJE E-COMMERCE APLIKACIJE PRIMENOM J2EE TEHNOLOGIJE (PDF)
  10. Vladimir Zeljković, Nada Begenišić: SOFTWARE RELIABILITY – DIFFERENT MODEL ANALYSES (PDF)

7. OBRADA SIGNALA (OS)

SIGNAL PROCESSING

  1. Branimir Reljin, Irini Reljin: FRAKTALNA I MULTIFRAKTALNA ANALIZA SIGNALA (rad po pozivu) (PDF)
  2. Ismet Traljić, Branislava Peruničić: MULTIREZOLUCIJSKA DEKOMPOZICIJA SIGNALA GOVORA (PDF)
  3. Igor D. Nikolić: MERENJE VREMENA REVERBERACIJE PRIMENOM DISKRETNE WAVELET TRANSFORMACIJE (PDF)
  4. Gojko D. Obradović, Igor Nikolić: BANKE FILTARA U PERCEPTUALNOM AUDIO KODOVANJU (PDF)
  5. Milan Milosavljević, Danijela Arsenijević: KRITERIJUM IZBORA NEURONSKIH MREŽA EFIKASNO KODOVANJE GOVORNOG SIGNALA (PDF)
  6. Živko Bojović, Darko Pekar, Vlado Delić: ISKUSTVA IZ SEGMENTACIJE GOVORNE BAZE S70W100S120 (PDF)
  7. Darko Pekar, Radovan Obradović: C++ LIBRARY FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING – slib (PDF)
  8. Ljiljana D. Milić, Miroslav D. Lutovac: EFIKASNI DIGITALNI FILTRI: METODE REALIZACIJE (rad po pozivu) (PDF)
  9. Đorđe M. Babić, Markku Renfors: SAMPLING RATE CONVERSION FOR ARBITRARY RATIO USING TRANSPOSED LINEAR INTERPOLAION AND CIC FILTER (PDF)
  10. Dejan Milić, Boban Stojanović: APROKSIMATIVNA KONSTRUKCIJA RASPODELE AMPLITUDA FILTRIRANOG SIGNALA SA FAZNIM ŠUMOM (PDF)
  11. Goran Đorđević, Milan Marković, Tomislav Unkašević: NEKI ASPEKTI IMPLEMENTACIJE IDEA ALGORITMA NA SIGNAL PROCESORIMA TI TMS320C54x FAMILIJE (PDF)
  12. Pero Radonja: NEURAL NETWORKS BASED MODEL OF A HIGHLY NONLINEAR PROCESS (PDF)
  13. Miodrag Gmitrović, Biljana Stojanović: IMITANSNE I PRENOSNE FUNKCIJE JEDNE KLASE LESTVIČASTIH MREŽA (PDF)
  14. Zoran Milivojević: PROCESOR TOUCH SIGNALA SA IMPLEMENTIRANIM EKM ALGORITMOM (PDF)
  15. Slobodan T. Jovičić, Zoran Šarić: AUTOMATSKO PREVOĐENJE GOVORNE KONVERZACIJE (rad po pozivu) (PDF)
  16. Darko Pekar, Radovan Obradović, Vlado Delić: CONNECTED WORDS RECOGNITION (PDF)
  17. Milan S. Sečujski, Vlado D. Delić: A SERBIAN SPEECH DATABASE FOR SPEECH SYNTHESIS (PDF)
  18. Vladan Vučković: PROGRAMSKA REALIZACIJA ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE VOKALA (PDF)
  19. Vladan Vučković: METODI I SISTEMI ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE GOVORNIH SEKVENCI (PDF)
  20. Vladan Vučković, Milena Stanković: DIGITALNA OBRADA GOVORNOG SIGNALA NA PERSONALNIM RAČUNARIMA (PDF)
  21. Stanislav R. Kulačin: GOVORNA MEMBRANA, KONSTRUKCIJA I AKUSTIČKI ASPEKTI (PDF)

8. OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE (OT)

OPTICAL COMMUNICATIONS

  1. Aleksandar Marinčić: PRORAČUN BLISKOG POLJA ZRAČEĆIH OTVORA (PDF)
  2. Žarko Barbarić, Branko Livada: KONTRAST NA TERMALNOJ SLICI TEST SCENE (PDF)
  3. Goran D. Dikić, Zvonko Radosavljević: PROCENA DALJINE CILJA NA OSNOVU INTENZITETA NJEGOVOG ZRAČENJA U IC SPEKTRU (PDF)
  4. Andrija Kunarac: ZAVISNOST KRIVE SLABLJENJA OPTIČKOG VLAKNA OD PROMENE PARAMETARA MERENJA OTDR-A HP E6000A (PDF)
  5. Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Petar Spalević, Mihajlo Stefanović: UTICAJ NELINEARNIH I DISPERZIVNIH EFEKATA VLAKNA NA PERFORMANSE OPTIČKIH SISTEMA (PDF)

9. PRIMENJENA ELEKTROMAGNETIKA I ELEKTRONIKA (PEL)

APPLIED ELECTROMAGNETICS AND ELECTRONICS

  1. Marija N. Nikolić, Antonije R. Đorđević: ANALIZA MEĐUSOBNIH ZAVRŠNIH KAPACITIVNOSTI ČEŠLJASTIH KERAMIČKIH FILTARA (PDF)
  2. Jelena V. Radovanović, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Inđin, A. Mirčetić: AlGaN POLUPROVODNIČKE KVANTNE STRUKTURE OPTIMIZOVANE ZA KOMUNIKACIONE TALASNE DUŽINE (PDF)
  3. Zoran S. Jakšić, O. Jakšić, A. Vujanić, Z. Đurić, R. Petrović, D. Ranđelović: TECHNOLOGICAL FIGURES OF MERIT OF PHOTONIC CRYSTAL STRUCTURES (PDF)
  4. Zlatica D. Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić: MODELOVANJE ŠUMA MIKROTALASNIH TRANZISTORA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MODELA TEMPERATURA ŠUMA (PDF)
  5. Z. Trifković, Božidar Stanić: KONVERZIJA ENERGIJE CIRKULARNO POLARIZOVANIH EMT U ENERGIJU STACIONARNOG MODA MAGNETSKOG POLJA (PDF)
  6. Žaklina J. Mančić: PRILOG 3D KVAZISTATIČKOJ ANALIZI TRAKASTIH LINIJA (PDF)
  7. M. Prokin: BOOST BRIDGE AUDIO AMPLIFIER (PDF)
  8. M. Prokin: POWER BOOSTER AUDIO AMPLIFIER (PDF)
  9. Budimir Đurađ: GSM/UMTS/MMDS Amplifiers (PDF)
  10. Nenad Popović: JEFTIN MALOŠUMNI POJAČAVAČ ZA RRU NA UČESTANOSTIMA 5.9 – 7.2 GHz (PDF)
  11. Predrag Albijanić: REZULTATI ISPITIVANJA PRENAPONSKE I PREKOSTRUJNE ZAŠTITE UGRAĐENE U UREĐAJ TL-PCM4 (PDF)

10. MULTIMEDIJA I VIDEO (MMV)

MULTIMEDIA AND VIDEO

  1. Zoran Bojković, Dragorad Milovanović: PROCES STANDARDIZACIJE MULTIMEDIJALNIH KOMUNIKACIJA (rad po pozivu) (PDF)
  2. Milan D. Bjelica, Zoran Petrović: PARAMETRI KVALITETA SERVISA U DIGITALNIM TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA (PDF)
  3. Zoran S. Perišić, Zoran Bojković: ARHITEKTURE ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM SERVISA NA INTERNETU (PDF)
  4. Gordana D. Gardašević, M. Jevtović: OCJENA METODA SINHRONIZACIJE MULTIMEDIJALNIH SIGNALA NA BAZI QoS PARAMETARA (PDF)
  5. Igor R. Stojanović, M. Bogdanov: LOCATION OF OBJECTS IN A JPEG IMAGE WITH PROGRESSIVE WAVELET CORRELATION USING FOURIER METHODS (PDF)
  6. Sašo Mitevski, Momčilo Bogdanov: APPLICATION OF MULTIRESOLUTIONAL BASIS FITTING RECONSTRUCTION IN IMAGE MAGNIFYING (PDF)
  7. Vladimir Jakovljević: AUDIO I VIDEO KONFERENCIJA U RAČUNASKIM MREŽAMA (pregledni rad) (PDF)

11. STUDENTSKA SEKCIJA (S)

STUDENT SECTION

  1. S. Došen, M. Vukoslavčević, B. Kovačević, P. Ilić, G. Đaković: ARHITEKTURA BlueAgent APLIKACIJE (PDF)
  2. M. Vukoslavčević, P. Ilić, S. Došen, B. Kovačević, G. Đaković: KOMUNIKACIONI MODUL BlueAgent APLIKACIJE (PDF)
  3. B. Kovačević, G. Đaković, S. Došen, P. Ilić, M. Vukoslavčević: GUI I MODUL ZA PRETRAGU I POREĐENJE U BlueAgent APLIKACIJI (PDF)
  4. Nikola N. Milanović, A. Radovanović, B. Čukanović, A. Berić, N. Tešović: MULTIHOP AD-HOC SENSOR NETWORK (PDF)
  5. Dragan M. Đorđević, Milan Narandžić: MODEMI ZASNOVANI NA STANDARDIMA ITU-T V.90 I V.92 (PDF)
  6. Milan Živković: MODIFIKACIJA TEHNIKA SELEKCIONOG DIVERZITIJA (PDF)
  7. Vladimir Stanković: UTICAJ VRSTE SMETNJE NA PERFORMANSE FH/BFSK SISTEMA (PDF)
  8. Sanja S. Damjanović: DIFERENCIJALNA PROSTORNO-VREMENSKA MODULACIJA (PDF)
  9. Goran Dimitrijević: PROGRAMSKA PODRŠKA ZA ANALIZU RADA OSMATRAČKOG RADARA (PDF)
  10. Dragana Drenovac: RUTIRANJE I DODELA TALASNIH DUŽINA U WDM OPTIČKIM MREŽAMA (PDF)
  11. Vedran Novak: CELL LOAD SHARING FEATURE AND TRAFFIC OPTIMIZATION IN GSM NETWORK (PDF)
  12. Mladen Koprivica: AUTOMATSKI SISTEM ZA MERENJE KVALITETA SERVISA U GSM SISTEMU UZ PRIMENU GPS LOKALIZACIJE (PDF)
  13. Kiril Mitrevski: PRINCIPLES OF THE GPRS SUPPORT NODE – GSN (PDF)
  14. Kiril Mitrevski, Duško Zgonjanin: PRINCIPLES OF THE UMTS TERRESTRIAL RADIO ACCESS NETWORK – UTRAN (PDF)
  15. Duško Zgonjanin, Kiril Mitrevski, Ljubomir Zelenbaba: SOFTWARE RADIO: PRINCIPLES AND OVERVIEW (PDF)

   

   

   

  Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi