Objavljeni rad ce biti identican predatom konacnom rukopisu. Koristeci ovo uputstvo, najpogodnije je za obradu teksta koristiti tekst-procesor kao što je WORD.
 • Rad treba da bude napisan (i referisan) na engleskom ili srpskom jeziku.
 • Elektronsku verziju rada treba poslati Društvu za telekomunikacije, elektronskom poštom ili na standardnoj disketi.
 • Rukopis treba da je pripremljen na A4 (210x297mm) formatu i ograničen je na četiri stranice prikazanog teksta, što odgovara obimu od 6-8 strana standardnog teksta A4 formata, uključujući slike, tabele, reference i ostale priloge.
 • Margine treba da budu 2 cm sa gornje i donje strane i 1,5 cm sa bočnih strana teksta. Strane ne treba numerisati.
 • Naslov rada treba da se nalazi na sredini prve stranice pomeren dva proreda ispod margine. Treba da je napisan masnim slovima (bold) i veličinom slova 16. Ispod naslova treba da se nalaze imena autora, sa institucijama u kojima rade. Koristiti isti tip slova (font, na primer Times Roman) koji je korišćen u naslovu, velicine 12.
 • Ostatak rada treba pripremiti u dve kolone. Razmak između kolona treba da je 0.5 cm. Koristiti prored 1, a veličina slova je ograničena na minimalno 10.
 • Naslove delova rada treba kucati velikim masnim slovima (bold), istim tipom slova kao i ostatak rada.
 • Na kraju rada treba da se nalazi rezime (Abstract), naslov rada i imena autora na engleskom jeziku, koji ne prelaze 150 reči, slično kao u primeru.
 • Jednačine u tekstu se mogu pisati i preko obe kolone, a ako je to moguće u jednoj koloni. Ako se koristi numeracija, broj jednačine treba da ide uz desnu ivicu.
 • Ilustracije (tabele, slike i ostalo) mogu po potrebi da budu šire od jedne kolone, a ispod njih treba da se nalazi legenda (sa istom vrstom slova kao u tekstu) na primer: Slika 1: Model ...,Tabela I: rezultati ..., i slično.
 • Literatura treba da je navedena na odgovarajućem mestu u tekstu koristeći brojeve u uglastim zagradama.
 • Navoditi samo osnovne reference, sređene na kraju rada redom pojavljivanja u tekstu i numerisane brojevima u uglastim zagradama. Ime časopisa ili knjige, po mogućnosti otkucati kurzivom (italic) istim fontom.

Možete preuzeti primer word dokumenta koji prikazuje kako treba da izgledaju radovi.

Informacije | Uputstvo za autore | Satnica | Učešće na izložbi