Sekcije

 1. Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama (PRU)
 2. Telekomunikacione mreže (TM)
 3. Radio-komunikacije (RK)
 4. Mobilne i bežične mreže (MBM)
 5. Sistemi prenosa signala (SPS)
 6. Obrada signala (OS)
 7. Primenjena elektronika (PEL)
 8. Primenjena elektromagnetika (PEL)
 9. Multimedija (MM)
 10. Optičke telekomunikacije (OT)
 11. Softverski alati i aplikacije (SAA)
 12. Studentska sekcija (ST)
 13. Pametna i efikasna vozila

Rokovi

Rok za predaju kompletnih radova8. septembar 2023. 1. oktobar 2023.
Obaveštenje o prihvatanju rada13. oktobar 2023. 1. novembar 2023.
Objavljivanje programa TELFOR-a13. novembar 2023.
Telfor 2023, Beograd21-22. novembar 2023.
SVEČANO OTVARANJE21. novembar 2023, 10:30č

Nagrade

Nagrada “ĐORĐE PAUNOVIĆ” za najbolji rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Đorđa Paunovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Upravnog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ĐORĐE PAUNOVIĆ” ZA NAJBOLJI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Đorđe Paunović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Žiri je dodelio nagradu najboljem mladom prvom autoru za rad sa TELFOR-a 2022:

 • Kerem Maden, Radar, Electronic Warfare and Intelligence Systems Division ASELSAN, Ankara, Turkiye, za rad 5.19, Kerem Maden, Işın Erer: „DOA Estimation in MIMO Radars via Deep Learning

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

YETTEL fondacija će dodeliti nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove prezentovane u Studentskoj sekciji na TELFOR-u 2023.

YETTEL fondacija je dodelila nagradu “Ilija Stojanović” za najbolji studentski rad prezentovan u Studentskoj sekciji na TELFOR-u 2022, autoru:

 • Seleni Bogojević za rad "PCA pattern tendencies in standing long jumps based on inertial sensors"

Kotizacije

OBAVEZNA JE NAJMANJE JEDNA NETO KOTIZACIJA PO SVAKOM PRIHVAĆENOM REGULARNOM RADU.

Prihvaćen rad na konferenciji može da izlaže autor ili koautor. Autor ili koautor može izložiti rad i «na daljinu» (preko Interneta, bez ličnog prisustva prezntera na konferenciji), ali se to mora prijaviti pre 5. novembra (office@telfor.rs).

Za rad koji se izlaže «na daljinu» mora se platiti posebna taksa (vidi u tabeli). U ovom posebnom slučaju i regularna kotizacija i posebna taksa za odgovarajući rad se moraju platiti pre 10. novembra.


Plaćanje unapred, regularna kotizacija32.000 RSD
Plaćanje na konferenciji, regularna kotizacija38.000 RSD
Plaćanje unapred, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu)25.000 RSD
Plaćanje na konferenciji, članovi IEEE i DT (zahteva se dokaz o članstvu)29.500 RSD
Plaćanje unapred, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti )18.000 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti doktorskih studija (zahtevaju se studentski dokumenti )21.000 RSD
Plaćanje unapred, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti )14.500 RSD
Plaćanje na konferenciji, studenti diplomskih i master studija (zahtevaju se studentski dokumenti)16.500 RSD
Studenti diplomskih i master studija sa radovima u Studentskoj sekcijiBez kotizacije
Članovi Programskog i Naučnog odbora TELFOR-a imaju poseban popust na iznos kotizacije25%
Posebna taksa za prezentacije na daljinu12.000 RSD

(U kotizaciju su uključeni štampani program, CD zbornik prihvaćenih radova, korisnički komplet, koktel dobrodošlice, osveženja na pauzama, biznis podnevni obroci, konferencijski servisi, TELFOR wireless Internet i IEEE takse.)

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE U RS DINARIMA - pravna lica

Banka:Banca Intesa a.d. Beograd
Adresa banke:Milentija Popovica 7b, Beograd 11070, Srbija
Korisnik:Drustvo za telekomunikacije (za TELFOR 2023)
Adresa korisnika:Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Telefon korisnika:+381 (0)11 3248464
Broj racuna korisnika:160-19399-79
PIB korisnika:100250424
Maticni broj:17232223
Komentar:PDV je uključen u iznos kotizacije.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE U RS DINARIMA - fizička lica

Korisnik:AKADEMSKA MISAO, D.O.O.
Adresa korisnika:Beograd, Primorska 21, Srbija
Broj racuna korisnika:160-57825-37
Svrha uplateTELFOR ID abcd, gde je abcd ID broj rada

Uputstva za autore

Maksimalna dužina rada je četiri A4 strane za regularne i studentske radove, odnosno osam A4 strana za radove po pozivu.

Rad treba predati u Adobe PDF formatu koristeći TELFOR online sistem.

Za pripremu rada treba koristiti MS Word ili LaTex, koristeći A4 verziju sa dve kolone IEEE standardne konferencijske forme.

Za više informacija, uključujući tačnu formu copyright broja (mora biti upisan u rad, na dnu prve strane), pogledajte detaljnija uputstva.

Registracija, prijava i predaja radova

https://registration.telfor.rs/

Izlaganje radova

 • Autorski rad izlaže autor ili koautor. Ukoliko rad ne bude izložen od strane autora ili ko­autora, smatraće se da nije uključen u program Foruma.
 • Prezentacije izlažu autori po pozivu ili ovlašćeni predstavnici kompanija.
 • Za izlaganje rada u autorskim sekcijama, pitanja, odgovore i diskusiju predviđeno je najviše 15 minuta po radu. Autori treba da svoje uvodno izlaganje pripreme (i vremenski isprobaju) tako da ne bude duže od 12-13 minuta. Predsedavajući će u slučaju potrebe posle 15 minuta prekinuti izlaganje bez obzira dokle je u svom izlaganju stigao izlagač.
 • Za radove po pozivu i prezentacije u posebnim, tehničkim i komercijalnim sekcijama trajanje izlaganja se određuje u dogovoru sa organizatorima
 • Autori treba da kratke izvode iz svog rada/prezentacije, u formi teza, slika i dijagrama, pripreme u prezentacionom programu "Power Point" za projektovanje sa računara i video­projektora.
 • Prezentaciju treba smestiti na ispravan magnetni medijum (CD, USB Memory) koji treba predati tehničkim sekretarima pre početka sesije ili doneti instalirano na sopstvenom prenosnom računaru. Organizatori obezbedjuju PC računare i video­projektore.
 • Autori treba da vizuelno provere svoje prezentacije. Slova, slike, blokovi, tabele i formule treba da budu vidljivi sa najmanje 10 m, uz pretpostavku da je projektovana slika veličine približno 2*1,5 m. Treba koristiti slova i oznake MINIMALNE veličine 24-28 "pointa". Na jednom prikazu ne treba da bude više od nekoliko redova teksta, ili jedna slika, ili 1-2 formule, ili jedna tabela veličine najviše 6*5 redova i kolona, itd.
 • Prilikom izlaganja rada treba izostaviti objašnjavanje komplikovanih formula ili na­vođenje složenih tehničkih detalja. Pošto će CD zbornik radova biti publikovan, i pošto će radovi/prezentacije biti objavljeni na sajtu TELFOR-a, izlaganje treba da obuhvati samo osnovne ideje, koncepte rešenja i rezultate.
 • Autor koji izlaže rad treba da se 5 minuta pre početka sesije javi u svojoj sali sekretaru ili predsedavajućem radi evidencije i dogovora.